برگزیده ترین مقالات علمی و آموزشی ورزشی

علمی.آموزشی

ارزیابی روند تغییرات ترکیب بدنی و VO2 MAX در پسران :

این تحقیق بر روی 400 پسر 11تا 18 ساله که بصورت تصادفی انتخاب شده اند به مرحله اجرا در آمده , و ویژگی های آنان همچون قد، وزن، دور کمر، دور باسن، ضخامت چربی زیر پوستی ، BMI, درصد چربی، VO2 MAX مورد ارزیابی قرار گرفت .

بلوغ بیولوژیکی تمام کودکان از الگوی رشد مشابهی پیروی می کند اما زمانی نیز ممکن است این الگو با سن تقویمی در کودکان متفاوت باشد. مشخصات قد، وزن، ترکیب بدنی ،آمادگی جسمانی بر پاسخهای فیزیولوژیکی به ورزش اثر معنا داری را دارند و همزمان با رشد نیز تغییر پیدا می کنند. ترکیب بدنی یکی از عوامل موثر بر آمادگی جسمانی است که تاثیر معنا داری را بر پاسخهای فیزیولوژیک به ورزش دارد و تفاوتهای نژادی و فرهنگی و موقعیت جغرافیایی و.... نیز بر تغییرات ترکیب بدنی موثرهستند ( کودکان غیر ایرانی ). کراهن بول در سال 1985 تغییرات VO2 MAX  در کودکان سالم و تمرین نکرده 6 تا 17 ساله را همراه با افزایش سن به صورت افزایش خطی عنوان و بوچارد در سال 1991 منحنی تکامل درصد چربی بدن در دوران کودکی و نوجوانی  را ارائه کرد و پاتوین در سال 1991 در مورد کودکان امریکائی میزان وزن و قد و ضخامت چربی زیر پوستی را با افزایش سن آنان مرتبط دانست و ساوا در سال 2001 افزایش تدریجی در وزن و قد 2472 دانش آموز قبرسی را بررسی و آن را در بعد از سن 15سالگی در گروه پسران  و بعد از 13 سالگی در دختران آرام توصیف می کند و راچ در مطالعه ای بر روی نوجوانان کانادائی سن اوج سرعت افزایش قد را در پسران 13 و در دختران 12 سالگی بیان نموده است.

عوامل ژنتیکی و محیطی در بلوغ بیولوژیکی و این بلوغ فیزیولوژیکی بر ترکیب بدنی و آمادگی قلبی - تنفسی در تحقیقات غیر از نژاد ایرانی ها ثابت شده است. لذا در این تحقیق مقطعی و میدانی بر روی 400 پسر سیرجانی در سال 1384 مشخصات قد، وزن، ضخامت چربی زیر پوستی , BMI و شاخص توده بدنی , WHR و اندازه دور باسن به دور کمر و حداکثر VO2 MAX از طریق ازمون ورودی 20 متر شاتل ران بررسی و از نرم افزار SPSS استفاده شده است.

 

 

 

 

 

یافته های تحقیق :

1-  در تمامی سنین رشد به استثناء 14 تا 15 سالگی افزایش تدریجی در میانگین BMI همراه با افزایش سن مشاهده شده است .

سن

قد

وزن

BMI

WHR

VO2 MAX

در صد چربی

11

146

35

17

81/0

52

14

12

149

40

17

83/0

51

15

13

155

43

18

82/0

51

13

14

163

53

20

83/0

51

16

15

167

54

19

80/0

51

13

16

171

59

20

79/0

49

13

17

171

61

21

81/0

49

13

18

172

63

21

79/0

49

12

کل

161

50

19

81/0

51

14

 

2- میانگین قد در پسران همراه با افزایش سن بوده و در فاصله سنی 13 تا 14 سال بیشترین تاثیرات مرتبط با تغییرات دوران بلوغ و ترشح غدد جنسی را به همراه دارد.

3- افزایش قد در پسران قبرسی و مجارستانی در فاصله سنی 13 تا 14 سال بیشتر از سرعت رشد در سالهای دیگر بوده اما در پسران اسپانیایی و هندی در حدود 12 تا 13 سالگی بیشترین افزایش قد رویت شده است.

4- در تمامی سنین , افزایش وزن همراه با افزایش سن بوده که اوج سرعت افزایش وزن در فاصله سنی 13 تا 14 سال است که این امر می تواند بدلیل افزایش توده عضلانی باشد.

5- شاخص توده بدنی همراه با افزایش سن در تمامی مراحل به استثناء 14 تا 15 سالگی از افزایش تدریجی برخوردار بوده که در مورد کودکان فرانسوی تا سن 18سالگی تداوم داشته است. اگر چه کودکان کوتاه تر  BMI کمتر و کودکان بلند قد تر BMI  بیشتری دارند ولی این احتمال وجود دارد که بافت عضلانی نسبت به بافت چربی در اضافه کردن وزن , بیشتر موثر باشد .( تاثیر مثبت ورزش و تمرین بر توده عضلانی )

6- نسبت دور کمر به دور باسن در گروه سنی 12 سال بزرگترین میانگین است و این تغییرات تناسبی با افزایش سن ندارد .

7- بالاترین میانگین در صد چربی بدن در بین گروههای سنی مطالعه شده کشور در گروه سنی 14 ساله بوده و افزایش وزن در طول این دوران ممکن است بیشتر به  دلیل افزایش بافت بدون چربی به ویژه توده عضلانی باشد.در تحقیقی مشابه بر روی کودکان 4 تا 19 ساله دانمارکی اعلام شده که در دوران بلوغ در صد چربی دختران افزایش و در پسران این میزان کاهش  می یابد .

8-        VO2 MAX در سنین 11 تا 16 سالگی معنا دار بوده و همراه با افزایش سن ، میانگین حداکثر جذب اکسیژن  VO2 MAX  در طول سالیان بزرگسالی کاهش می یابد . رابینسون نشان داد تا 20 سالگی VO2 MAX 50 میلی لیتر به ازائ هرکیلو گرم  از وزن در هر دقیقه است که در سن 40 سالگی به 40 و در سن 70 سالگی به 30 می رسد. این میانگین در دختران 15 تا 17 ساله کرجی نیز در تحقیقی جدید 40 ذکر شده است.

                                

 

 

محمد عسگری – اردیبهشت 1389  

دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی تهران - دانشگاه آزاد

 

+ نوشته شده در  دوشنبه ۱۳۸۹/۰۹/۰۱ساعت 12:36  توسط دکتر محمد عسگری  |